•  

     WNIOSEK-O-POMOC-FINANSOWA_uczen.docx

      

                               

     Wniosek o pomoc finansową:

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     (co jest przedmiotem dofinansowywania)

      

      

     DANE WNIOSKODAWCY:

      

     Imię, nazwisko, e-mail, telefon wnioskodawcy:

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

     Imię, nazwisko, klasa, data urodzenia ucznia:

      

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     Imię  i nazwisko, e-mail, telefon, nauczyciela wspierającego wniosek:

      

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA (np. olimpiada: jaka, który etap, kto organizuje, cel: integracja, nauka, zawody, egzamin, zakup sprzętu, książek, nut itp., miejsce wydarzenia, miejsce przeznaczenia sprzętu itp., termin wyjazdu, charakter wyjazdu: klasowy, szkolny, sportowy, chóru, drużyny itp.)

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     INFORMACJE DOTYCZĄCE KWOTY DOFINANSOWANIA

      

     Koszt całkowity: …………………………………………………………na który składa się: 

                        

     a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(np. bilety)

     b)  …………………………………………………………………………………………………………………………………....….. (np. zakwaterowanie)

     c) …………………………………………………………………………………………………………………………………… (np. wyżywienie, wpisowe)

      

     Udział własny …………………………………………………………………………………

     Wnioskowana kwota dofinansowania ……………………………………………

     Liczba osób uczestniczących w dofinansowanym przedsięwzięciu : ………………………

      

     Nr rachunku bankowego na który zwrot ma być dokonany

      

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      

     .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     DODATKOWE INFORMACJE / UZASADNIENIE

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

     OPINIA WYCHOWAWCY/OPIEKUNA IMPREZY

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     OPINIA DYREKCJI (wymagana w każdym przypadku z wyjątkiem dofinansowania ucznia w trudnej sytuacji materialnej)

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

      

     OPINIA PEDAGOGA/PSYCHOLOGA (w przypadku dofinansowania ucznia w trudnej sytuacji materialnej)

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     DECYZJA PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

      

      

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     Kraków, dnia …………………………….

      

      

                                                                                                                                                  ……………………………………………………….

                                                                                                                                                        (podpis Przewodniczącego)

      

      

      

     OŚWIADCZENIA UCZNIA  …………………………………………………………………………

                                                    (Imię i nazwisko ucznia – czytelnie !)

      

      

     W związku z ubieganiem się o uzyskanie pomocy materialnej z funduszy Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie oświadczam, że:

      

     1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procedur związanych z oceną mojego wniosku i podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania, a w przypadku jego przyznania wyrażam nieograniczoną czasowo zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, publikowanych w dowolnej formie i w dowolnym medium.
     2. Wyrażam zgodę na pozyskiwanie przez Radę Rodziców i jej organy informacji na mój temat u Dyrekcji Szkoły, wychowawcy lub nauczycieli.
     3. Wszystkie dane, jakie zostały przeze mnie podane we wniosku o dofinansowanie są zgodne z prawdą, żadne istotne informacje o dochodach ucznia i rodziców czy uzyskiwanej pomocy materialnej nie zostały zatajone,  przedłożone dokumenty są autentyczne, zaś kopie dokumentów odpowiadają oryginałom.
     4. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z „REGULAMINEM przyznawania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców  V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie”  i przyjmuję jego zapisy do wiadomości w całości.

      

      

      

      

      

      

       Kraków, dnia ……………………….                                              ……………………………………………………………………………………………….                                                                                    

      

     Podpisy: pełnoletniego ucznia lub niepełnoletniego ucznia i jednego z jego rodziców, któremu przysługuje nieograniczona władza rodzicielska

      

      

      

     OŚWIADCZENIE UCZNIA  (nie dot. ucznia starającego się o dofinansowanie ze wzgl. na trudną sytuację materialną)

      

     Oświadczam, że w bieżącym roku szkolnym dokonałem wpłaty składki na Fundusz Rady Rodziców

      

     w wysokości  ………………….

      

       Kraków, dnia ……………………….                                              ……………………………………………………………………………………………….                                                                                    

      

     Podpisy: pełnoletniego ucznia lub niepełnoletniego ucznia i jednego z jego rodziców, któremu przysługuje nieograniczona władza rodzicielska

      UWAGA !

      

     OŚWIADCZENIA  są wymagane od każdego ucznia starającego się o dofinansowanie niezależnie od przedmiotu dofinansowania.