•  

    REKRUTACJA 2023/2024

    Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. 

     

    Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. – terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024

     

    Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r.
    Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
    a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

     

    TRYB I HARMONOGRAM

    Szanowni Państwo, Kandydaci do klas pierwszych, Rodzice i Opiekunowie,

    Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r., w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów oraz zarządzenia nr 5/23 Małopolskiego Kuratora  Oświaty z dnia 26.01.2023 r., ogłoszono terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.

    Szkolna Komisja Rekrutacyjna V LO informują w związku z tym:

    •          kandydaci będą mogli korzystać z czterech form składania wniosków o przyjęcie do V LO i dokumentów uzupełniających (wymienionych poniżej w pkt. Etapy rekrutacji): drogą elektroniczną - mailem, pocztą (dokumenty w kopercie A4, z podaniem imienia i nazwiska Kandydata oraz adresu nadawcy), poprzez osobiste dostarczenie do Skrzynki Rekrutacyjnej KR VLO (wystawiona będzie od 15 maja w holu szkoły, koło portierni) oraz poprzez profil zaufany.

    Dyżury komisji rekrutacyjnej będą odbywać się w terminach zamieszczonych poniżej – kontakt telefoniczny 573 264 622 lub 12 422 92 31 wew. 22

    PROSIMY O SKORZYSTANIE TYLKO Z JEDNEJ FORMY WYSŁANIA WNIOSKU REKRUTACYJNEGO

    •          ADRES MAILOWY: rekrut@v-lo.krakow.pl

    •          UWAGA DLA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORA OŚWIATY ORAZ FINALISTÓW   I   LAURATÓW OLIMPIAD   PRZEDMIOTOWYCH, KTÓRE DAJĄ UPRAWNIENIA PRZYJĘCIA DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI - WRAZ Z WNIOSKIEM NALEŻY PRZESŁAĆ KOPIĘ ZAŚWIADCZENIA O UZYSKANIU TYTUŁU WYMIENIONYCH KONKURSÓW.

     

    •          W przypadku korzystania z drogi elektronicznej kandydat wypełniony wniosek:

    1.         drukuje,

    2.         dokument PODPISUJĄ KANDYDAT i RODZIC/OPIEKUN PRAWNY,

    3.         dokument Kandydat skanuje,

    4.         wysyła na podany wyżej adres mailowy.

     

    W mailu OBOWIĄZUJE PODANIE IMIENIA, NAZWISKA, TEMATU korespondencji (np. wniosek, zmiana we wniosku, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata itd.).

    Kandydaci mogą sprawdzić w systemie e-omikron, czy przesłany wniosek został przez Komisję Rekrutacyjną zatwierdzony (od tego momentu kandydaci nie mogą sami dokonywać we wniosku zmiany zapisu, np. wybranej kolejności oddziałów – by tego dokonać, należy się skontaktować z KR).

     

    PRZYPOMINAMY, ŻE W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM UCZNIOWIE UBIEGAJĄCY SIĘ O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ SAMI ZAKŁADAJĄ KONTO NA PLATFORMIE E-OMIKRON, UZYSKUJĄ HASŁO DOSTĘPU I SAMI WYPEŁNIAJĄ WNIOSEK.

     

    •          Potwierdzone przez szkołę podstawową kopie świadectw i wystawione przez OKE kopie wyniki egzaminów po szkole podstawowej Kandydaci dostarczają, korzystając z trzech form:

    1/ pocztą tradycyjną,

    2/ osobiście poprzez wrzucenie dokumentów do Skrzynki Rekrutacyjnej KR VLO (patrz poniżej, pkt. Etapy rekrutacji) lub

    3/profil zaufany

     

    •          KR V LO przypomina, że, zgodnie z zarządzeniem władz oświatowych, dodatkowe punkty przyznawane będą TYLKO ZA TE OSIĄGNIĘCIA, KTÓRE SĄ WPISANE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Odpowiedzialność za dokonanie wpisów na świadectwie jest kompetencją szkoły podstawowej. Kandydaci muszą zadbać o czytelność wpisów osiągnięć uzyskanych od klasy 4 do klasy 8. Prosimy o dołączanie potwierdzonych kopii zaświadczeń/dyplomów konkursów, zawodów itp. - wprowadzonych na świadectwie, co pozwoli na weryfikację wpisu operującego skrótem lub sformułowanego w sposób nie pozwalający na ustalenie, jaka pula punktów przysługuje kandydatowi (zakres zawodów, tytuły, miejsca). Przypominamy, że wykaz punktowanych konkursów i zawodów zamieszczony jest na stronie szkoły w zakładce: Dla kandydatów – Przydatne linki oraz na stronie Kuratorium Oświaty.

     

    ETAPY REKRUTACJI

    I ETAP – ZŁOŻENIE WNIOSKU – drogą elektroniczną, pocztą, profilem zaufanym lub dostarczenie dokumentów do Skrzynki Rekrutacyjnej V LO

    Przypominamy, że w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci mogą składać podania
    wybierając dowolną liczbę szkół i klas.
    W przypadku, kiedy nasza szkoła jest szkołą pierwszego wyboru i aby mieć szansę na dostanie się
    do V Liceum Ogólnokształcącego, należy wybrać we wniosku naszą szkołę na pierwszym miejscu.

    15 maja– 19 czerwca 2023

     

    II ETAP – UZUPEŁNIENIE WNIOSKU o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje -

    drogą elektroniczną, pocztą, profilem zaufanym lub dostarczenie dokumentów do Skrzynki Rekrutacyjnej V LO

    23 czerwca - 10 lipca 2023

    Dotyczy uczniów, którzy wybrali V LO jako szkołę pierwszego wyboru.

     

    Wymagane dokumenty:

    1. wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej - wypełniony i podpisany przez kandydata oraz jego rodzica/opiekuna prawnego

    (- na stronie krakow.e-omikron.pl, po zalogowaniu lub założeniu nowego konta, będzie można go wypełnić, a następnie wydrukować;

               - wniosek składany jest przez kandydata wyłącznie w szkole pierwszego wyboru, nawet wtedy gdy kandydat poza V LO wybrał inne szkoły, które objęte są systemem elektronicznej rekrutacji),

    1. dokumenty potwierdzające: poświadczone kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty etapu ponadwojewódzkiego/wojewódzkiego, konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty i olimpiad przedmiotowych, które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły w pierwszej kolejności,

          3.   dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność kandydata (w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej), jego rodzica rodziców lub rodzeństwa; dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

     

    oraz (od II ETAPU):

         4.    poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

         5.    potwierdzona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu po szkole podstawowej.

         6.    w razie decyzji Kandydata o zmianie szkoły, dokumenty podane jako obowiązujące w ETAPIE II.

    Prosimy o przesyłanie kopii świadectwa wraz z kopią zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty dopiero po otrzymaniu obu dokumentów, gdyż nie ma możliwości wprowadzenia do systemu przez Komisję Rekrutacyjną samych ocen wpisanych na świadectwie oraz osiągnięć.

     

    TERMINY przesyłania/składania wyżej wymienionych dokumentów:

    SKRZYNKA REKRUTACYJNA od 15.V do 19.VI (do godz. 15:00)

    Data

    Godziny i forma pracy Komisji,

     

    forma kontaktu i przekazywania

     

    dokumentów (oprócz drogi

     

    elektronicznej i pocztą

     

    tradycyjną)

    16 maja (wtorek)

    13.00-15.00 dyżur

     

     

    23 maja (wtorek)

    13.00-15.00 dyżur

     

     

      30 maja (wtorek)

    13.00-15.00 dyżur

     

     

    30 maja jest ostatnim dniem składania wniosków dla kandydatów, dla których V LO jest szkołą pierwszego wyboru, a jedną z następnych szkół jest szkoła dwujęzyczna, oddział dwujęzyczny, międzynarodowy, klasa wstępna oddziały przygotowania wojskowego, oddziały wymagające szczególnych predyspozycji i oddziały prowadzące szkolenie sportowe

      1 czerwca (czwartek)

    14.00-16.00 dyżur

     

     

      6 czerwca (wtorek)

     

     13.00-15.00 dyżur

     

      13 czerwca (wtorek)

     

     14.00-16.00 dyżur

     

      15 czerwca (czwartek)

     

     14.00-16.00 dyżur

     

      16 czerwca (piątek)

     

     12.00-15.00 dyżur

     

      19 czerwca (poniedziałek )

     

     12.00-15.00 dyżur

     

      23 czerwca (piątek)

     

     13.00-15.00 dyżur telefoniczny

     

       6 lipca (czwartek)

     

     11.00-13.00 dyżur

     

       7 lipca (piątek)

     

     11.00-13.00 dyżur

     

      10 lipca (poniedziałek)

     

     11.00-13.00 dyżur

     

     

    III ETAP

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie

    19 lipca 2023 (środa) do godz. 12:00

     

    IV ETAP

    Potwierdzanie woli podjęcia nauki

    w V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

    przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych

    20- 26 lipca 2023 r. -

    osobiste, we wskazanych salach V LO (informacje o przydzielonych salach podane zostaną w holu szkoły)

    Wymagane dokumenty:

    1.         oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

    2.         oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej,

    3.         dwa zdjęcia (na odwrocie podpisanych ołówkiem imieniem i nazwiskiem),

    4.         kserokopia skróconego aktu urodzenia ucznia,

    5.         karta zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły)

     

    Data

    godziny

    Forma kontaktu: osobiste

     

     

    przekazanie dokumentów,

     

     

    złożenie podpisu

    20 lipca (czwartek)

    10.00-14.00

    wskazane sale w budynku V

     

     

    LO przy ulicy Studenckiej

     

     

    12 w Krakowie

      25 lipca (wtorek)

    10.00-12.00

    wskazane sale w budynku V

     

     

    LO przy ulicy Studenckiej

     

     

    12 w Krakowie

    26 lipca (środa)

    12.00-15.00

    wskazane sale w budynku V

     

     

    LO przy ulicy Studenckiej

     

     

    12 w Krakowie

     

    V ETAP

    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do V LO

    27 lipca 2023 r.  (czwartek) do godz. 12:00

    tablice ogłoszeń w holu głównym V LO w Krakowie

    Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona tylko wtedy, gdy V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie będzie dysponowało wolnymi miejscami w oddziałach klas I – dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę podstawową w roku szkolnym 2022/2023):

                

    Termin:

    Dyżur Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w V LO:

    28 lipca

    (piątek)

    w godzinach: 9.00 – 11.00  w pracowni informatycznej w V LO

       

    V Liceum nie prowadzi
    rekrutacji uzupełniajacej

     

     

    Informacje dodatkowe:

    1.   W terminie 3 dni od ogłoszenia przez V LO list przyjętych i nieprzyjętych Kandydatom niezakwalifikowanym przysługuje prawo wystąpienia do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. KR uzasadnia odmowę w terminie 3-dniowym. Od rozstrzygnięcia KR przysługuje wniesienie odwołania do Dyrektora Szkoły. Dyrektor V LO rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni. Wnioski

    Kandydatów niezakwalifikowanych do V LO dostarczone muszą być w podanych terminach do Skrzynki Rekrutacyjnej V LO.

    2. Nauka języków obcych w V LO odbywa się w grupach międzyoddziałowych. Przydział języków obcych odbywa się wg rankingu punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów klas I (dotyczy to także laureatów olimpiad i konkursów przedmiotowych).

     

    Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w V LO

    Paweł Pabian