• Załącznik do „REGULAMINU przyznawania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców
     V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie”

     WNIOSEK-O-POMOC-FINANSOWA_nauczyciel.docx

      

     WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

      

                                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     (co jest przedmiotem dofinansowywania)

      

      

     DANE WNIOSKODAWCY:

      

      

     Imię  i nazwisko, e-mail, telefon, stanowisko nauczyciela składającego wniosek:

      

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA (np. cel: wyjazd z uczniem na konkurs, olimpiadę, integracja, nauka, zawody, egzamin, zakup sprzętu, książek, nut itp., miejsce wydarzenia, miejsce przeznaczenia sprzętu itp., termin wyjazdu, charakter wyjazdu: klasowy, szkolny, sportowy, chóru, drużyny itp.)

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     INFORMACJE DOTYCZĄCE KWOTY DOFINANSOWANIA

      

     Koszt całkowity: …………………………………………………………na który składa się: 

                        

     a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     b)  …………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………..

     c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Wnioskowana kwota dofinansowania …………………………………………………………………………………………………….

     Nr rachunku bankowego na który zwrot ma być dokonany

      

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      

     .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

      

     DODATKOWE INFORMACJE / UZASADNIENIE

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

      

      

     OPINIA DYREKCJI (wymagana w każdym przypadku z wyjątkiem dofinansowania ucznia w trudnej sytuacji materialnej)

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     OPINIA KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO SZKOŁY (wymagana w przypadku dofinansowania na poprawę warunków technicznych i wyposażenia)

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

      

      

     DECYZJA PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

      

      

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     Kraków, dnia …………………………….

      

      

                                                                                                                                                  ……………………………………………………….

                                                                                                                                                        (podpis Przewodniczącego)

      

      

      

     OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  …………………………………………………………………………

                                                                (Imię i nazwisko– czytelnie !)

      

      

     W związku z ubieganiem się o uzyskanie pomocy materialnej z funduszy Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie oświadczam, że:

      

     1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procedur związanych z oceną mojego wniosku i podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania, a w przypadku jego przyznania wyrażam nieograniczoną czasowo zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, publikowanych w dowolnej formie i w dowolnym medium.
     2. Wszystkie dane, jakie zostały przeze mnie podane we wniosku o dofinansowanie są zgodne z prawdą, żadne istotne informacje nie zostały zatajone,  przedłożone dokumenty są autentyczne, zaś kopie dokumentów odpowiadają oryginałom.
     3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z „REGULAMINEM przyznawania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców  V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie”  i przyjmuję jego zapisy do wiadomości w całości.

      

      

      

       Kraków, dnia ……………………….                                              ……………………………………………………………………………………………….                                                                                    

      

     Podpis: