•  

     REGULAMIN

     przyznawania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców

       V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

      

     § 1

     Postanowienia ogólne

     1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania oraz rozliczania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego, utworzonego z dobrowolnych składek Rodziców.
     2. Pomoc finansowa może być przeznaczona na cele wymienione w Regulaminie Rady Rodziców, a w szczególności na:
     1. pomoc finansową uczniom, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, nie posiadającym niezbędnej opieki lub warunków
      do kształcenia
      na cele edukacyjne lub związane z wyjazdami szkolnymi,
     2. poprawę warunków technicznych i wyposażenia Szkoły ponad obowiązujący standard,
     3. wspieranie działalności statutowej Szkoły,
     4. inne cele określone w Regulaminie Rady Rodziców, niniejszym Regulaminie lub uznane przez Radę Rodziców.
     1. Podział Funduszu Rady Rodziców na cele określone w ust. 2, zawarty jest
      w „Preliminarzu Wydatków”,  zatwierdzanym podczas pierwszego Zebrania Rady Rodziców w nowym roku szkolnym.
     2. Niewykorzystane w danym roku szkolnym środki na dofinansowanie przechodzą
      na kolejny rok. 
     3. Organem Rady Rodziców rozpatrującym wnioski oraz podejmującym decyzje
      o udzieleniu pomocy finansowej jest  Prezydium Rady Rodziców.
     4. Formularz wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu

      

     § 2

     Zasady rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej

     1. Szczegółowe wymagania dotyczące uzyskania pomocy finansowej:
     1. w przypadku pomocy dla ucznia będącego w trudnej sytuacji materialnej:

     złożenie przez wychowawcę lub pedagoga szkolnego prawidłowo wypełnionego wniosku

     1. w przypadku pomocy dla pozostałych uczniów:
     • złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku (jeżeli wniosek dotyczy ucznia niepełnoletniego - podpisy na wniosku i oświadczeniach składają także jego rodzice lub prawni opiekunowie)
     • złożenie dodatkowych dokumentów, zaświadczeń, rachunków, biletów  uzasadniających treść wniosku ,
     • przedstawienie opinii wychowawcy lub nauczyciela będącego opiekunem merytorycznym projektu .
     • złożenie oświadczenia  o dokonaniu  wpłaty składki na Fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym. 

      

     1. w  przypadku dofinansowania na poprawę warunków technicznych i wyposażenia ponad obowiązujący standard:
     • złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku, z którego jednoznacznie będzie wynikać, że dofinansowanie związane jest ze wspieraniem statutowej działalności Szkoły,  w tym ma na celu poprawę warunków kształcenia, warunków technicznych i wyposażenia Szkoły ponad obowiązujący standard,
     • przedstawienie zatwierdzenia wniosku przez Dyrektora Szkoły i wyznaczonego przez niego pracownika
     1. W sprawie decyzji o zatwierdzeniu wniosków określonych w ust. 1 lit. c) Dyrektor Szkoły może przekazać swoje uprawnienia innym pracownikom Szkoły. Dyrektor zawiadamia niezwłocznie Prezydium Rady Rodziców o przekazaniu uprawnień i zakresu spraw, których przekazanie dotyczy.
     2. W wyjątkowych przypadkach Prezydium może zwrócić się do Dyrektora Szkoły o jego opinię lub decyzję, pomimo posiadania stanowiska upoważnionego pracownika Szkoły.
     3. Wnioski niekompletne lub przygotowane niezgodnie z wymogami nie będą rozpatrywane.
     4. W szczególnych sytuacjach Prezydium może wydać warunkową decyzję o przyznaniu dofinansowania. Po spełnieniu nałożonego warunku, wniosek kierowany jest
      do dofinansowania bez dodatkowej decyzji Prezydium.
     5. Prezydium Rady Rodziców może odmówić dofinansowania dla uczniów, którzy nie dokonali wpłaty na Fundusz Rady Rodziców lub dokonali jej w niepełnej wysokości. Rada w podejmowaniu decyzji opiera się na opinii wychowawcy, pedagoda szkolnego lub nauczyciela prowadzącego .
     6. Członkowie Prezydium Rady Rodziców są zobowiązani do ochrony i zachowania poufności otrzymanych i pozyskiwanych informacji związanych z rozpatrywanymi wnioskami.
     7. Decyzja o przyznaniu pomocy finansowej lub decyzja o odmowie przyznania pomocy finansowej będzie przekazywana wnioskodawcy drogą mailową na adres e-mail wskazany przez wnioskodawcę we wniosku przez Skarbnika RR lub Sekretarza RR stosownie do podjętej decyzji.

      

     § 3

     Dofinansowanie klasy

     W celu wzmocnienia motywacji, zwiększenia zaangażowania uczniów i Rodziców,  Rada Rodziców przekazuje:

     1. 30% środków wpłaconych na Fundusz RR przez uczniów danej klasy do dyspozycji Wychowawcy i Samorządu Klasowego, jeżeli 90% uczniów tej klasy  dokona wpłaty  składki na Fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym.
     2. 20% środków wpłaconych na  Fundusz RR przez uczniów danej klasy do dyspozycji Wychowawcy i Samorządu Klasowego,  jeżeli 80% uczniów tej klasy  dokona wpłaty składki na Fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym.
     3. 10% środków wpłaconych na Fundusz  RR przez uczniów danej klasy do dyspozycji Wychowawcy i Samorządu klasowego,  jeżeli 70% uczniów tej klasy dokona wpłaty składki na Fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym.
     4. Decyzję o przeznaczeniu i wydatkowaniu środków o których mowa w ust.1-3 podejmuje Wychowawca  klasy wraz z uczniami danej klasy.
     5. Przekazanie środków o których mowa w ust.1-3 dokonywane jest na pisemny wniosek Samorządu Klasowego, Wychowawcy lub tzw. Trójki klasowej danej klasy
      i nie wymaga odrębnej Uchwały Prezydium Rady Rodziców.
     6. Za podstawę obliczenia wysokości dofinansowania o którym mowa w ust.1-3, przyjmuje się liczbę uczniów i wysokość wpłat na Fundusz Rady Rodziców wg stanu na dzień złożenia wniosku do Rady Rodziców.
     7. Dofinansowanie o którym mowa w ust.1-3 wypłacane jest przez Skarbnika Rady Rodziców Wychowawcy klasy lub przelane na rachunek wskazany we wniosku
      o którym mowa w ust.5. Klasa może złożyć wniosek o wypłatę dofinansowania jeden raz w roku szkolnym, po przekroczeniu jednego z progów wymienionych w ust.1-3.
     8. Roszczenie o wypłatę środków o których mowa w § 3 ust.1-3 wygasa wraz z końcem roku szkolnego w którym klasa nabyła prawo do ich otrzymania.

      

     § 4

     Dofinansowania specjalne

     1. Dofinansowanie dla uczniów Szkoły biorących udział w finałach olimpiad, konkursów przedmiotowych i tematycznych do wyjazdów na te finały :
     1. dofinansowanie obejmuje nie pokrywane przez organizatora koszty przejazdu (pociągiem TLK, IC klasy 2 lub autobusem PKS lub innego przewoźnika autobusowego) i noclegu (w hostelach lub hotelach* i **) , a także inne koszty zgłoszone przez organizatora (np. wpisowe, wyżywienie) i udokumentowane we wniosku do wysokości dziennej diety.
     2. dofinansowanie do wyjazdu i noclegu oraz pozostałych kosztów zgłoszonych przez organizatora dla ucznia biorącego udział w finale olimpiady, konkursu przedmiotowego lub tematycznego nie może przekroczyć. 600,00 zł na jednego ucznia w danym roku szkolnym, w uzasadnionych przypadkach decyzje w sprawie wyżej kwoty dofinansowania będą podejmowane indywidualnie przez Prezydium RR;
     3. w przypadku dofinansowania wyjazdu na finał olimpiady, konkursu przedmiotowego lub tematycznego ucznia będącego w trudnej sytuacji materialnej, limity i ograniczenia określone w pkt. b) nie obowiązują. Wymagane jest spełnieniu przez niego warunków określonych w § 2, ust.1  lit a).

     .

     1. Dofinansowanie wyjazdów integracyjnych i obozów naukowych:

     Rada Rodziców może dofinansować uczniowi będącemu w trudnej sytuacji materialnej wyjazd integracyjny, wyjazd na obóz naukowy, a także inną  imprezę, mającą na celu integrację społeczności szkolnej, pogłębianie wiedzy i umiejętności,  na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit a).

      

     1. Dofinansowanie indywidualnych zainteresowań ucznia:

     Rada Rodziców może dofinansować  działalność ucznia będącego w trudnej sytuacji materialnej, związaną z jego zainteresowaniami (m.in. chór, kółka zainteresowań, drużyna sportowa itp.) w wysokości do 50% ponoszonych kosztów, pod warunkiem,
     że wiąże się ona z reprezentowaniem Szkoły na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit a).

     1. Dofinansowanie wyjazdów zagranicznych uczniów
     1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 lit a) wyjazdy uczniów na wycieczki klasowe, obozy naukowe, wyjazdy integracyjne itp. organizowane poza granicami Polski nie są dofinansowywane z  Funduszu Rady Rodziców,
     2. wyjazdy zagraniczne uczniów na finały olimpiad, konkursów przedmiotowych
      i tematycznych, mogą być dofinansowane z Funduszu RR do wysokości 500,00 zł na ucznia, o ile uczeń nie uzyskał pełnego dofinansowania z innej organizacji.
     1. Dofinansowanie potrzeb Szkoły

      

     1. w każdym roku szkolnym,  w klasach pierwszych,  zbierana jest składka na Fundusz  Pomocy Szkole. Wysokość składki ustalana jest przez Dyrektora Szkoły, jest ona dobrowolna i płatna jednorazowo w całym okresie nauki ucznia w V Liceum Ogólnokształcącym. Funduszem Pomocy Szkole w całości  zarządza i dysponuje Dyrekcja Szkoły, a rozliczenia finansowe prowadzi Skarbnik Rady Rodziców.
     2. każdy uczeń V liceum Ogólnokształcącego  wpłaca składkę na pokrycie kosztów eksploatacji szkolnych urządzeń drukujących. Składka jest dobrowolna, płatna w każdym roku szkolnym przez cały okres nauki w Szkole, a jej wysokość jest ustalana w drodze uchwały przez Radę Rodziców na corocznym  Zebraniu Rady Rodziców. Zebranymi środkami dysponuje Rada Rodziców zgodnie z ich przeznaczeniem.

      

     § 5

     Wypłata i rozliczenie dofinansowania

     1. Przyznane dofinansowanie wypłacane jest przez Skarbnika Rady Rodziców:
     1. wnioskodawcy w gotówce, za pokwitowaniem odbioru,
     2. przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę,
     3. przelewem bankowym wykonanym z rachunku Rady Rodziców bezpośrednio
      na rachunek organizatora imprezy, w której uczeń ma uczestniczyć. 
     1. W przypadku niewykorzystania wypłaconego dofinansowania z winy leżącej po stronie wnioskodawcy (np. rezygnacja ucznia z dofinansowanej imprezy),  przy jednoczesnym braku zwrotu ze strony organizatora, wnioskodawca jest zobowiązany do jego zwrotu w pełnej wysokości (nie dotyczy § 3)
     2. Zwrotu niewykorzystanego dofinansowania wnioskodawca obowiązany jest dokonać poprzez wpłatę na konto bankowe Rady Rodziców lub w gotówce Skarbnikowi Rady Rodziców. 
     3. Za winę leżącą po stronie Wnioskodawcy o której mowa w  § 5 ust. 2 nie uznaje się nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. choroba ucznia czy nagła zamiana jego sytuacji rodzinnej).
     4. Każdy otrzymujący dofinansowanie jest zobowiązany do rozliczenia jego wykorzystania poprzez przekazanie informacji o wysokości wydatków wraz
      z dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie. Rozliczenie należy przesłać na adres  e-mail :
      rada-rodzicow@v-lo.krakow.pl
     5. Prezydium Rady Rodziców może określić dodatkowe wymagania dotyczące rozliczenia, jego dokumentacji oraz sposobu oznaczenia dofinansowania z funduszy Rady Rodziców.

     § 6

     Postanowienia końcowe

     1. Rada Rodziców nie dofinansowuje uczniom kosztów uczestnictwa we wszelkiego typu formach wypoczynku, odbywającego się w czasie ferii zimowych i wakacji, nawet jeśli ich organizatorem jest V LO.
     2. Od decyzji Prezydium Rady Rodziców w sprawie dofinansowania nie przysługuje odwołanie.
     3. W szczególnych przypadkach Prezydium Rady Rodziców może przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem drogą mailową. Uchwała podejmowana jest wówczas zwykłą większością głosów wszystkich członków Prezydium i odnotowana w protokole na najbliższym zebraniu Prezydium.
     4. Wysokość wypłacanego z Funduszu RR dofinansowania jest uzależniona od środków finansowych pozostających do dyspozycji Prezydium Rady Rodziców
      z uwzględnieniem „Preliminarza Wydatków”.
     5. W przypadku ubiegania się o pomoc finansową na rzecz Szkoły, główne kryterium przyznawania dofinansowania przez Prezydium RR, stanowić będzie  potencjalna ilość uczniów, mogących skorzystać  z dofinansowanego zakupu.
     6. W przypadku stwierdzenia przez Prezydium Rady Rodziców, że uczeń ubiegający się o dofinansowanie (lub występujący w jego imieniu inny wnioskodawca) złożył nieprawdziwe dokumenty lub oświadczenia, a w tym  oświadczenie o dokonaniu wpłaty składki na Fundusz RR i jej wysokości (§ 2 ust.1 lit b), Prezydium RR uprawnione jest do powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły, Wychowawcę, Rodziców,
      z podaniem okoliczności i danych osobowych ucznia.
     7.  W sytuacji o której mowa w ust. 6, uczeń zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu przyznanych środków. Traci on również możliwość ubiegania się od jakiekolwiek dofinansowanie z Funduszu RR aż do zakończenia edukacji w V LO.
     8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzje podejmuje Prezydium Rady Rodziców.
     9. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane wyłącznie Uchwałą Rady Rodziców.
     10. Regulamin wchodzi w życie w dniu podjęcia Uchwały przez Radę Rodziców.

      

      

     Załączniki:

           1. Wniosek o pomoc finansową uczeń - wzór.
           2. Wniosek o pomoc finansową nauczyciel - wzór.

      

     WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

      

                                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     (co jest przedmiotem dofinansowywania)

      

      

     DANE WNIOSKODAWCY:

      

     Imię, nazwisko, e-mail, telefon wnioskodawcy:

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

     Imię, nazwisko, klasa, data urodzenia ucznia:

      

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     Imię  i nazwisko, e-mail, telefon, nauczyciela wspierającego wniosek:

      

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA (np. olimpiada: jaka, który etap, kto organizuje, cel: integracja, nauka, zawody, egzamin, zakup sprzętu, książek, nut itp., miejsce wydarzenia, miejsce przeznaczenia sprzętu itp., termin wyjazdu, charakter wyjazdu: klasowy, szkolny, sportowy, chóru, drużyny itp.)

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     INFORMACJE DOTYCZĄCE KWOTY DOFINANSOWANIA

      

     Koszt całkowity: …………………………………………………………na który składa się: 

                        

     a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(np. bilety)

     b)  …………………………………………………………………………………………………………………………………....….. (np. zakwaterowanie)

     c) …………………………………………………………………………………………………………………………………… (np. wyżywienie, wpisowe)

      

     Udział własny …………………………………………………………………………………

     Wnioskowana kwota dofinansowania ……………………………………………

     Liczba osób uczestniczących w dofinansowanym przedsięwzięciu : ………………………

      

     Nr rachunku bankowego na który zwrot ma być dokonany

      

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      

     .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     DODATKOWE INFORMACJE / UZASADNIENIE

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

     OPINIA WYCHOWAWCY/OPIEKUNA IMPREZY

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     OPINIA DYREKCJI (wymagana w każdym przypadku z wyjątkiem dofinansowania ucznia w trudnej sytuacji materialnej)

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

      

     OPINIA PEDAGOGA/PSYCHOLOGA (w przypadku dofinansowania ucznia w trudnej sytuacji materialnej)

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     DECYZJA PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

      

      

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     Kraków, dnia …………………………….

      

      

                                                                                                                                                  ……………………………………………………….

                                                                                                                                                        (podpis Przewodniczącego)

      

      

      

     OŚWIADCZENIA UCZNIA  …………………………………………………………………………

                                                    (Imię i nazwisko ucznia – czytelnie !)

      

      

     W związku z ubieganiem się o uzyskanie pomocy materialnej z funduszy Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie oświadczam, że:

      

     1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procedur związanych z oceną mojego wniosku i podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania, a w przypadku jego przyznania wyrażam nieograniczoną czasowo zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, publikowanych w dowolnej formie i w dowolnym medium.
     2. Wyrażam zgodę na pozyskiwanie przez Radę Rodziców i jej organy informacji na mój temat u Dyrekcji Szkoły, wychowawcy lub nauczycieli.
     3. Wszystkie dane, jakie zostały przeze mnie podane we wniosku o dofinansowanie są zgodne z prawdą, żadne istotne informacje o dochodach ucznia i rodziców czy uzyskiwanej pomocy materialnej nie zostały zatajone,  przedłożone dokumenty są autentyczne, zaś kopie dokumentów odpowiadają oryginałom.
     4. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z „REGULAMINEM przyznawania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców  V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie”  i przyjmuję jego zapisy do wiadomości w całości.

      

      

      

      

      

      

       Kraków, dnia ……………………….                                              ……………………………………………………………………………………………….                                                                                    

      

     Podpisy: pełnoletniego ucznia lub niepełnoletniego ucznia i jednego z jego rodziców, któremu przysługuje nieograniczona władza rodzicielska

      

      

      

     OŚWIADCZENIE UCZNIA  (nie dot. ucznia starającego się o dofinansowanie ze wzgl. na trudną sytuację materialną)

      

     Oświadczam, że w bieżącym roku szkolnym dokonałem wpłaty składki na Fundusz Rady Rodziców

      

     w wysokości  ………………….

      

       Kraków, dnia ……………………….                                              ……………………………………………………………………………………………….                                                                                    

      

     Podpisy: pełnoletniego ucznia lub niepełnoletniego ucznia i jednego z jego rodziców, któremu przysługuje nieograniczona władza rodzicielska

      UWAGA !

      

     OŚWIADCZENIA  są wymagane od każdego ucznia starającego się o dofinansowanie niezależnie od przedmiotu dofinansowania.

      

     WNIOSEK O POMOC FINANSOWĄ

      

                                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     (co jest przedmiotem dofinansowywania)

      

      

     DANE WNIOSKODAWCY:

      

      

     Imię  i nazwisko, e-mail, telefon, stanowisko nauczyciela składającego wniosek:

      

     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU DOFINANSOWANIA (np. cel: wyjazd z uczniem na konkurs, olimpiadę, integracja, nauka, zawody, egzamin, zakup sprzętu, książek, nut itp., miejsce wydarzenia, miejsce przeznaczenia sprzętu itp., termin wyjazdu, charakter wyjazdu: klasowy, szkolny, sportowy, chóru, drużyny itp.)

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     INFORMACJE DOTYCZĄCE KWOTY DOFINANSOWANIA

      

     Koszt całkowity: …………………………………………………………na który składa się: 

                        

     a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

     b)  …………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………..

     c) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

     Wnioskowana kwota dofinansowania …………………………………………………………………………………………………….

     Nr rachunku bankowego na który zwrot ma być dokonany

      

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

      

     .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

      

     DODATKOWE INFORMACJE / UZASADNIENIE

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

      

      

     OPINIA DYREKCJI (wymagana w każdym przypadku z wyjątkiem dofinansowania ucznia w trudnej sytuacji materialnej)

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     OPINIA KIEROWNIKA ADMINISTRACYJNEGO SZKOŁY (wymagana w przypadku dofinansowania na poprawę warunków technicznych i wyposażenia)

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

      

      

      

     DECYZJA PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

      

      

     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

      

      

     Kraków, dnia …………………………….

      

      

                                                                                                                                                  ……………………………………………………….

                                                                                                                                                        (podpis Przewodniczącego)

      

      

      

     OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY  …………………………………………………………………………

                                                                (Imię i nazwisko– czytelnie !)

      

      

     W związku z ubieganiem się o uzyskanie pomocy materialnej z funduszy Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie oświadczam, że:

      

     1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procedur związanych z oceną mojego wniosku i podjęciem decyzji o przyznaniu dofinansowania, a w przypadku jego przyznania wyrażam nieograniczoną czasowo zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych Rady Rodziców V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, publikowanych w dowolnej formie i w dowolnym medium.
     2. Wszystkie dane, jakie zostały przeze mnie podane we wniosku o dofinansowanie są zgodne z prawdą, żadne istotne informacje nie zostały zatajone,  przedłożone dokumenty są autentyczne, zaś kopie dokumentów odpowiadają oryginałom.
     3. Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z „REGULAMINEM przyznawania pomocy finansowej z funduszu Rady Rodziców  V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie”  i przyjmuję jego zapisy do wiadomości w całości.

      

      

      

       Kraków, dnia ……………………….                                              ……………………………………………………………………………………………….                                                                                    

      

     Podpis: