Komunikat 1

Dodane przez

WAŻNE

Informacja dotycząca wpisywania kolejności  wyboru placówek na wniosku o przyjęcie do szkoły

W związku z licznymi pytaniami o zasady tegorocznej rekrutacji wyjaśniamy, że:

Kolejność wskazania wybranej szkoły i klasy ma  znaczenie – w pierwszej kolejności system elektronicznej rekrutacji przypisuje takiego ucznia, który wybrał nasze liceum jako szkołę pierwszego wyboru. Wpisanie V LO na dalszym priorytecie powoduje utratę możliwości dostania się do wybranej klasy w naszej szkole. 

Agata Brezdeń, 

Kraków, 8 czerwca 2018 r.


 

Przepisy ustawy o systemie oświaty

dotyczące

uznawania wykształcenia uzyskanego

w zagranicznym systemie oświaty

 

Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców w polskich szkołach są określone przepisami
art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1634) (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1634/1) – w odniesieniu do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

Zagraniczne świadectwo potwierdzające wykształcenie średnie może być w Polsce uznane z mocy prawa lub decyzją kuratora oświaty. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych/informacje-ogolne.html