Warsztaty letenie i koła naukowe

Warsztaty letnie

Obszary tematyczne: matematyka, przedsiębiorczość, informatyka, chemia, biologia, fizyka, społeczeństwo obywatelskie oraz żywność i środowisko

Termin warsztatów: 29.06.2014 - 04.07.2014

Plan warsztatów

 

Koła naukowe

Koła są kontynuacją warsztatów. Odbywają się w terminie IX 2014 - IV 2015.

 

Tematyka

Informatyka

Warsztaty będą miały postać dwóch równoległych ścieżek:

 • przygotowywany jest cykl wykładów tematycznych (2 tematy dziennie) w których uczestniczą  wszyscy studenci.
 • równolegle prowadzone będą laboratoria z budowy robotów Mindstorms w grupach 15 osobowych. Każdy uczeń będzie miał okazję uczestniczyć raz w laboratorium.

Fizyka

Tematem przewodnim będzie fizyka atmosfery. W czasie warsztatów uczniowie:

 •  zapoznają się z budową i dynamiką atmosfery
 •  przećwiczą na laboratorium pomiary wielkości nieelektrycznych jak temperatura, prędkość wiatru itp.
 •  odwiedzą profesjonalna stacje meteorologiczną na Hali Gąsienicowej
 • będą wykonywali własne pomiary, które potem zinterpretują


W ramach działalności kół stworzona zostanie małopolska sieć szkolnych stacji meteo. Uczniowie będą mieli za zadanie uruchomienie takiej stacji we własnej szkole i będą mieli dostęp
do danych z innych szkół dzięki czemu można będzie przeanalizować ciekawe sytuacje meteorologiczne (jak np przechodzenie frontów).
Zajęcia będą uzupełnione o elementy informatyki potrzebne
do uruchomienia stacji, przesyłania danych do bazy oraz ich odczytu.

Harmonogram

Biologia

 • Ekologia jako program badawczy biologii
 • Wpływ czynników abiotycznych na organizmy
 • Cechy populacji (liczebność i zagęszczenie, struktura wiekowa i przestrzenna, rozrodczość i śmiertelność)
 • Bioróżnorodność biocenoz lądowych
 • Produkcja pierwotna i dekompozycja
 • Bioenergetyka systemów biologicznych
 • Przepływ energii i obieg materii w ekosystemie

Matematyka

 • Konstrukcje geometryczne
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
 • Badanie funkcji

Chemia

 • chemia natury, a natura chemii: minerały, krystalografia, zapachy, rozdzielanie mieszanin, zastosowanie substancji naturalnych w kosmetyce,
 • woda - niezwykła substancja: budowa cząsteczki, woda w sensie fizycznym i chemicznym, woda krystalizacyjna, miareczkowanie alkacymetryczne,
 • chemia w przemyśle: tworzywa sztuczne, nanotechnologie, biotechnologia, nawozy sztuczne.

Przedsiębiorczość

 • istota postaw i zachowań społecznych ze szczególnym uwzględnieniem ich wymiaru   prospołecznego,
 • dokonywanie wyborów ekonomicznych, z uwzględnieniem przesłanek etyczno – moralnych,
 • hierarchia potrzeb jednostkowych i społecznych oraz sposobów ich zaspokajania,
 • istota procesu motywacji,
 • ekonomiczne, społeczne i psychologiczne motywy podejmowania pracy,
 • formułowanie i identyfikowanie celów działalności gospodarczej.

Społeczeństwo obywatelskie

 • idea funkcjonowania sektora organizacji non – profit,
 • rola, funkcje i zadania w odniesieniu do organizacji trzeciego sektora,
 • koncepcja budowania społeczeństwa obywatelskiego wobec wyzwań XXI wieku,

Żywność i środowisko

 • jakość środowiska rolniczego
 • gospodarka odpadami
 • żywność