Rekrutacja

Rusza rekrutacja do projektu pt. Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków!

W ramach projektu będą prowadzone zajęcia on-line oraz koła naukowe we współpracy z krakowskimi uczelniami wyższymi. Więcej informacji nt. projektu dostępne jest na stronie.

Projekt realizowany jest w terminie: październik 2016 - czerwiec 2017 r.

Termin rekrutacji: 04.10.2016 - 14.10.2016 r.

 

Dla kogo?

Projekt przewidziany jest wyłącznie dla klas 2 liceum. Zajęcia dostępne są dla wszystkich uczniów, z jednym zastrzeżeniem - uczeń, który brał udział w roku 2015/16 w projekcie pilotażowym nie może wziąć udziału w tożsamych zajęciach z tego samego przedmiotu.

 

Tematyka

Zajęcia będą prowadzone z przedmiotów: biologia, chemia oraz fizyka. Tematyka zajęć wykracza poza podstawę programową. Lista tematów realizowanych w ramach projektu dostępna jest na stronach: biologia, chemia, fizyka.  Szczegółowy wykaz efektów uczenia się.

 

Zajęcia

Zajęcia on-line

Pierwszą formą wsparcia w projekcie są zajęcia on-line - polegają one na zestawieniu telekonferencji pomiędzy szkołami oraz uczelnią wyższą. Zajęcia on-line zawierają w sobie wykład oraz doświadczenia prowadzone równocześnie na uczelni oraz w szkołach. Każda z grup raz w semestrze jedzie na zajęcia na uczelni, gdzie może prowadzić doświadczenia w laboratorium.

Limit miejsc: po 20 na każdy obszar tematyczny.
Uczeń może uczestniczyć więcej niż jednym obszarze tematycznym.

Koła naukowe

Drugą formą wsparcia w projekcie są koła naukowe. Mają one rozszerzać wiedzę zdobytą na zajęciach on-line. W zależności od przedmiotu zajęcia mogą być prowadzone również w formie laboratoriów.

Limit miejsc: po 16 na każdy obszar tematyczny.
Na koła naukowe mogą rekrutować się wyłącznie osoby, które wyraziły zainteresowanie zajęciami on-line. Nie jest możliwa rekrutacja tylko na tę formę wsparcia.

 

Harmonogram

Każda z form wsparcia będzie prowadzona w wymiarze 15h na semestr. Zajęcia rozpoczynają się ok. połowy października.

Zajęcia on-line odbywają się jednocześnie (telekonferencja) w szkołach i na uczelni - wynikają stąd narzucone terminy spotkań. Zajęcia odbywają się w godzinach 7:30 - 9:00, w sali 19, we wtorki (fizyka), środy (biologia) oraz czwartki (chemia). Szczegółowy harmonogram dostępny będzie wkrótce.

Koła naukowe nie mają narzuconego harmonogramu, gdyż są prowadzone w każdej ze szkół niezależnie. Harmonogram zostanie ustalony po zakończeniu rekrutacji. Zajęcia będą prowadzone równolegle do zajęć on-line.

 

Rekrutacja

Kryteria

Pełne kryteria w regulaminie.

  1. Uczniowie klas drugich liceów.
  2. Ocena co najmniej dobra z wybranego przedmiotu na semestr poprzedzający semestr przystąpienia do projektu.
  3. Uczeń, który nie brał udziału we wsparciu tożsamym co do rodzaju zajęć i obszaru tematycznego w projekcie pilotażowym.
  4. W ramach kół naukowych udział mogą brać tylko ci uczniowie, którzy biorą udział w zajęciach on-line z danego przedmiotu.
  5. Uczeń, który nie otrzymał oceny dobrej na semestr poprzedzający udział w projekcie może zostać dopuszczony do projektu pod warunkiem potwierdzenia jego kompetencji poprzez pisemną opinię nauczyciela. W przypadku braku pozytywnej opinii nauczyciela uczeń musi pozytywnie zaliczyć test kompetencyjny.
  6. W przypadku, jeśli uczeń w semestrze poprzedzającym nie miał w programie nauczania danego przedmiotu o zakwalifikowaniu do projektu decydują udokumentowane zainteresowania danym przedmiotem – np. udział w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, projektach z danego obszaru tematycznego, potwierdzone opinią nauczyciela danego przedmiotu.

Dokumenty

Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie powinni złożyć Formularz zgłoszeniowy w dniach od 4 do 14 października 2016 r. Formularz jest również dosępny do pobrania u koordynatora szkolnego.

Dokumenty należy składać bezpośrednio do koordynatora szkolnego - Bartosza Bieguna.

Komisja Rekrutacyjna w terminie najpóźniej do dnia 18 października 2016 r. podejmuje decyzję o  zakwalifikowaniu do projektu uczniów spełniających wymogi formalne, z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną poinformowane o tym poprzez dziennik elektroniczny. Dodatkowo zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych w gablocie.

 

Załączniki

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Formularz Zgłoszenia

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Wykaz efektów uczenia się