Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Wstęp Deklaracji

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.v-lo.krakow.pl.

V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w skrócie V LO ):

Telefon: (12) 422-31-72
                  (12) 422-92-31
E-mail: august@v-lo.krakow.pl
Adres korespondencyjny: ul. Studencka 12, 31-116 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.malopolska.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-20.

Strona internetowa www.v-lo.krakow.pl.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nowa strona internetowa szkoły jest w budowie
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-20 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań V LO,
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-20 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań V LO.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (białe tło granatowe litery, bordowe tło i białe litery),
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki,
 • wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Dariusz Górka, e-mail: dgorka_admin@v-lo.krakow.pl, telefon: (12) 422-31-72 lub (12) 422-92-31 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie:

 • przy ul. Studenckiej 12

spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy),
 2. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablice informacyjne na każdym skrzydle korytarza , portier,
 3. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie komunikacji ze szkołą na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową poprzez wprowadzenie przez bramę i windę do pomieszczeń szkolnych.