Regulamin zmian grup językowych

I.                   Zmiana języka.

1.      W czerwcu, najpóźniej dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego uczeń zgłasza chęć zmiany dowolnemu nauczycielowi języka obcego, którego uczeń chce zacząć się uczyć.  Nauczyciel wyznacza termin napisania testu kwalifikacyjnego, którego wynik określi, do której grupy uczeń ewentualnie mógłby być przyjęty. Nauczyciel sprawdza, czy w danej grupie jest miejsce. Jeśli nie, znajduje najbliższą poziomem grupę, do której uczeń mógłby być przyjęty. Podaje uczniowi nr grupy i nazwisko nauczyciela.

2.      W czerwcu, najpóźniej jeden tydzień przed zakończeniem roku szkolnego,  uczeń składa podanie z prośba o zmianę języka np. z j. włoskiego na j. niemiecki, grupa N2. Podanie musi zawierać uzasadnienie prośby. Przed złożeniem podanie musi być zaopiniowane przez nauczycieli obydwóch grup: tej, którą uczeń chce opuścić i tej, do której chce się dostać. Dyrektor wyraża zgodę (lub nie) na zmianę języka i informuje o swojej decyzji nauczyciela grupy docelowej. 

3.      Nauczyciel grupy docelowej wyznacza zakres materiału do nadrobienia. Uczeń otrzymuje go na piśmie.

4.      Uczeń przystępuje do sprawdzianu w ostatnim tygodniu sierpnia.

5.      Jeżeli uczeń uzyska ze sprawdzianu ocenę pozytywną od września rozpoczyna naukę w nowej grupie. Jeżeli nie, pozostaje w grupie dotychczasowej.

 

II.                Zmiana grupy na wyższą.

1.      Uczeń,  który ma przynajmniej ocenę 5 na koniec roku, zgłasza w czerwcu (po wystawieniu ocen końcoworocznych) swojemu nauczycielowi j. obcego chęć zmiany grupy.

2.      Nauczyciel sprawdza, czy jest to możliwe (chodzi o liczbę osób w grupie docelowej).

3.      Uczeń składa do Dyrektora podanie z prośbą o przeniesienie i uzasadnieniem prośby. Przed złożeniem podanie musi być zaopiniowane przez nauczycieli obydwóch grup: tej, którą uczeń chce opuścić i tej, do której chce się dostać. 

4.      Uczeń dostaje na piśmie zakres materiału do nadrobienia.

5.      Uczeń przystępuje do sprawdzianu w ostatnim tygodniu sierpnia.

6.      Jeżeli uczeń uzyska ze sprawdzianu ocenę pozytywną od września rozpoczyna naukę w nowej grupie. Jeżeli nie, pozostaje w grupie dotychczasowej.

 

III.              Zmiana grupy na niższą.

Obowiązują podpunkty 2. i 3. z punktu II.

 

IV.              Zmiana I języka na II i odwrotnie.

Obowiązują podpunkty 2. i 3. z punktu II,  ale podanie musi być zaopiniowane przez nauczycieli obydwóch grup dotychczasowych i docelowych.

 

V.                Zmiany w klasie I.

 W klasach I wszelkie zmiany są możliwe wyłącznie do końca września. Wymagane jest podanie do Dyrektora z prośbą i uzasadnieniem.