Przenoszenie z oddziału do oddziału

ZASADY ZMIANY ODDZIAŁU KLASOWEGO PRZEZ UCZNIA V LO:

I.    Przeniesienie ucznia do równoległej klasy o innym profilu (różne przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym) możliwe jest za zgodą Dyrektora szkoły, pod warunkiem dopełnienia przez Ucznia następujących warunków:
1.    Po zakończeniu klasyfikacji końcoworocznej Uczeń składa do Dyrektora szkoły podanie z uzasadnieniem oraz dodatkowe dokumenty (patrz punkty 2,3,4,6).
2.    Uczeń wraz z podaniem składa opinię Wychowawcy na swój temat zawierającą między innymi informacje o zachowaniu i frekwencji na zajęciach w ciągu całego roku szkolnego.
3.    Uczeń dołącza do dokumentacji pozytywną opinię o swoich wynikach nauczania z przedmiotów, które realizowane są na poziomie rozszerzonym w klasie, do której aspiruje. Opinię wystawiają Nauczyciele uczący wnioskującego w bieżącym roku szkolnym.
4.    Przy rozpatrywaniu podania pod uwagę brane są oceny z przedmiotów kierunkowych w klasie, do której uczeń chce się przenieść. Minimalny poziom ocen to 4.
5.    Istotny wpływ na pozytywne rozpatrzenie podania ucznia ma jego śródroczna
i końcoworoczna średnia ocen.
6.    Uczeń powinien w ciągu całego roku szkolnego (poprzedzającego wniosek
o przeniesienie) wykazać się aktywnością w dziedzinie przedmiotów, które są kierunkowymi dla docelowej klasy. Mowa o udokumentowanym udziale
w konkursach, olimpiadach i innych formach działań.
7.    W przypadku akceptacji podania, Uczeń zobowiązany jest zdać egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów wskazanych przez Dyrektora na oceny wyznaczone przez Dyrektora. Egzaminy odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia. Zakres materiału oraz arkusz egzaminacyjny przygotowuje Nauczyciel uczący w klasie, do której aspiruje Uczeń.

II.    W uzasadnionych przypadkach zmiana klasy nastąpić może po klasyfikacji śródrocznej lub w innym okresie roku szkolnego, jedynie jednak na wniosek i za zgodą Nauczycieli, z którymi Uczeń ma zajęcia w macierzystej klasie oraz
z którymi będzie miał zajęcia w klasie docelowej. Dopiero pozytywna pisemna opinia Nauczycieli przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym uprawnia Ucznia do składnia podania do Dyrektora szkoły.
III.    Dodatkowe warunki przeniesienia Ucznia ustala Dyrektor szkoły.