Program "rodzina 500+"

Przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu "rodzina 500+" na terenie V LO odbywać się będzie w pokoju nr 6 (parter) wg poniższego harmonogramu:

04.04.2016 r. w godz. 14:30 – 16:30
06.04.2016 r. w godz. 14:30 – 16:30
11.04.2016 r. w godz. 14:30 – 16:30
13.04.2016 r. w godz. 14:30 – 16:30
18.04.2016 r. w godz. 14:30 – 16:30
20.04.2016 r. w godz. 14:30 – 16:30
25.04.2016 r. w godz. 14:30 – 16:30
27.04.2016 r. w godz. 14:30 – 16:30

Wnioski przyjmowane będą tylko od rodziców zamieszkałych na terenie Krakowa.

Jak wypełnić wniosek? - Poradnik wideo

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 2

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 3

Wzór prawidłowo wypełnionego Załącznika Nr 4

 

Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko.

 

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.